Osoitehaavin käyttöehdot

1. Yleistä palvelusta

Osoitehaavi (jäljempänä ”Palvelu”) on maksuton verkkopalvelu, jonka avulla kerätään tietoa rakennusten sisäänkäynneistä ja niihin reititystä ohjaavista kulkupisteistä valtakunnalliseen osoitetietovarantoon. Lisäksi Palveluun on mahdollisuus tallentaa osoitteessa olevien rakennusten sijainnit esittävien opastaulujen kuvia. Osoitehaavin kehityksestä ja ylläpidosta sekä palveluun lisättävän tiedon saatavuudesta vastaa Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu peruspaikkatietojen tuottamisesta huolehtiminen. Osoitehaavi on osa Maanmittauslaitoksen ylläpitämää Paikkatietoalusta-palvelua. Osoitehaavi on käytettävissä osoitteessa www.osoitehaavi.fi.

Osoitehaavia käyttävä henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) saa käyttää palvelua vain näiden käyttöehtojen (jäljempänä ”Käyttöehdot”) mukaisesti.).

2. Palvelun käyttöehdot

Tunnistautumaton käyttäjä voi Palvelussa ilmoittaa puuttuvasta osoitteesta, osoitteen virheellisestä sijainnista, nähdä lisättyjen kulkupisteiden ja sisäänkäyntien sijainnin sekä lähettää palautetta. Kulkupisteiden, sisäänkäyntien ja opastaulujen tietojen tarkastelu, muokkaaminen ja lisääminen edellyttävät vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa.

Palvelun tunnistautumisvaiheessa Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä Käyttöehtoihin sekä hyväksyvänsä Käyttöehdot itseään sitoviksi.

Käyttäjän on hyväksyttävä tunnistautuessaan Maanmittauslaitoksen seloste henkilötietojen käsittelystä (https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/05/MML_tietojarjestelmien_ja_toimitilojen_kayttajien_henkilotiedot_selosteet-20180523_fi.pdf)

Käyttäjä sitoutuu jatkuvasti noudattamaan näitä Käyttöehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä Maanmittauslaitoksen antamia ohjeita palvelun käytössä ja kaikessa muussa kyseessä olevaan palveluun liittyvässä toiminnassa.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista ja niiden voimaantulon ajankohdasta ilmoitetaan Palvelussa.  

3. Palvelun sisältö ja käyttö 

3.1. Palvelun sisältö

Käyttäjä saa palvelun kautta katselumahdollisuuden tietoihin sellaisena kuin ne ovat palvelussa tietojen hakuhetkellä. Käyttäjä saa näkyviinsä myös tarkastamatonta toisten käyttäjien lisäämää tietoa sisäänkäynneistä ja kulkupisteistä. Käyttäjä käyttää palvelun kautta saatavia ja muita tietoja omalla vastuullaan. 

3.1. Käyttöajat sekä mahdolliset häiriöt ja puutteet palvelussa

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä jatkuvasti, mutta tukipalveluita ja ylläpitotyötä tehdään pääsääntöisesti virka-aikaan.
Maanmittauslaitos voi ottaa palvelun pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi, jolloin palvelu ei ole käytettävissä kyseessä olevina aikoina. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan palvelua koskevista edellä kuvatun kaltaisista käyttökatkoista Käyttäjälle etukäteen www.paikkatietoalusta.fi -verkkosivuilla ja Palvelussa.

Palvelun saatavuuteen ja laatuun palvelinkokonaisuuden lisäksi voivat vaikuttaa muun muassa suomi.fi-tunnistautumispalvelun tai muut Väestörekisterikeskuksen tarjoamien palveluiden käytettävyysongelmat.

Huomaa myös, että paikalliset ongelmat tietoliikenneyhteyksissä ja yhteyksien kattavuudesta ja mahdollisista häiriöistä. Palvelussa saattaa esiintyä edellä mainituista seikoista tai muista seikoista johtuvia häiriöitä tai puutteita.

3.2. Häiriöistä ja vioista ilmoittaminen Maanmittauslaitokselle

Käyttäjä voi ilmoittaa Palvelussa havaituista häiriöstä ja vioista verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse info@paikkatietoalusta.fi.

Maanmittauslaitos reagoi Käyttäjän ilmoittamiin tai muutoin tietoonsa tulleisiin häiriö- ja vikatapauksiin saapumisjärjestyksessä. Maanmittauslaitos pyrkii korjaamaan asianomaisen häiriön tai vian mahdollisimman pian saatuaan häiriöstä tai viasta. 

3.3. Muutokset palveluun

Maanmittauslaitos voi tehdä muutoksia muun muassa kuormituksen vähentämiseksi, tietoturvallisuuden takaamiseksi tai muiden tarvittavien teknisten muutosten toteuttamiseksi. Mahdolliset lainsäädännön muutokset, viranomaismääräykset tai muut vastaavat seikat johtavat palvelun muuttamiseen asianomaista muutosta vastaavaksi. Mahdolliset lainsäädännön muutokset, viranomaismääräykset tai muut vastaavat seikat voivat osaltaan myös johtaa palvelun lopettamiseen.

4. Maanmittauslaitoksen velvollisuudet ja vastuut

Maanmittauslaitos noudattaa viranomaisena palvelun tuottamisessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (681/2010) sekä muussa pakottavassa lainsäädännössä olevia tietojen ja asiakirjojen julkisuutta, salassapitoa, tietoturvaa tai hyvää tiedonhallintatapaa koskevia säännöksiä.

Maanmittauslaitos vastaa yleisesti siitä, että palvelu täyttää edellä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimukset muun muassa palvelussa käsiteltävien tietojen tarkkuuden, saatavuuden, jatkuvuuden, eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden suhteen.

Maanmittauslaitos ei vastaa Palvelussa näytettävien toisten käyttäjien lisäämien tietojen laadusta tai niihin sisältyvistä puutteista tai virheistä eikä niistä mahdollisesti Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Maanmittauslaitos ei vastaa mistään käyttökatkoista eikä muistakaan Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä tai muista palveluun liittyvistä Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

5. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Osoitehaavia näiden Käyttöehtojen, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden, järjestelmien, ohjelmistojen, viestintäyhteyksien, tietoliikenneyhteyksien ja kaikkien edellä mainittujen määritysten sekä muiden vastaavien Käyttäjän vastuulla olevien seikkojen toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Maanmittauslaitos ei ole velvollinen antamaan neuvoa Käyttäjälle edellä mainituista asioista tai niistä johtuvista ongelmista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Osoitehaavia tunnistautumisen jälkeen huolellisesti siten, että Palvelu ei voi päästä kolmannen osapuolen hallintaan tai käyttöön. Käyttäjä vastaa tunnistautumisen jälkeen tapahtuvasta palvelun käytöstä kuten omasta käytöstään.

Käyttäjä vastaa edellä mainittujen velvoitteiden rikkomisesta Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

6. Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet palveluun ja siihen liittyviin tausta-aineistoihin kuuluvat Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Näillä käyttöehdoilla tai palvelun käytöllä ei siirretä immateriaalioikeuksia Maanmittauslaitokselle eikä Käyttäjälle.

Käyttäjällä on immateriaalioikeudet palveluun lisäämäänsä itse tuottamaansa tietoon. Lisäämällä tietoa Palveluun Käyttäjä antaa Maanmittauslaitokselle oikeuden hyödyntää haluamallaan tavalla lisättyä tietoa tai luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle.
Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa palvelun kautta saatua dataa sellaisenaan kolmannelle osapuolelle.

7. Henkilötietojen käsittely palvelussa

Palveluun tallennettavia osoitetietoja ei yhdistetä henkilötietoon. 

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käyttäjiä koskevat henkilötiedot ovat osaa edellä mainittuja Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjätietorekisteriä. Käyttäjätunnuskohtaista dataa ei säilytetä yli yhtätoista vuotta.

Maanmittauslaitos ei luovuta palvelussa käsiteltäviä, Käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Maanmittauslaitos ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Ylivoimainen este

Sen lisäksi mitä muualla näissä Käyttöehdoissa on todettu, Maanmittauslaitos ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta esteestä, häiriöstä, viasta tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista palvelun tuottamisessa tai käytössä.

Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa sotaa, kapinaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytystä, työselkkausta, tulipaloa tai muita Maanmittauslaitoksesta riippumattomia syitä.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sellaisia lainvalintasäännöksiä, jotka johtavat vieraan lain soveltamiseen.

Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa neuvotteluesityksen tekemisestä, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.
 

Lataa käyttöehdot PDF-muodossa.