Osoitehaavin käyttöehdot

1. Osoitehaavi

Osoitehaavi-palvelu (jäljempänä Palvelu) on maksuton verkkopalvelu, jonka avulla kerätään tietoa rakennusten sisäänkäynneistä ja reititystä ohjaavista kulkupisteistä valtakunnalliseen osoitetietovarantoon. Palvelussa voi myös antaa palautetta havaituista osoitevirheistä ja puutteista. Lisäksi Palveluun on mahdollisuus tallentaa osoitteessa olevien rakennusten sijainnit esittävien opastaulujen kuvia. Palvelun kehityksestä ja ylläpidosta sekä palveluun lisätyn tiedon saatavuudesta vastaa Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu peruspaikkatietojen tuottamisesta huolehtiminen. Palvelu on osa Maanmittauslaitoksen ylläpitämää Paikkatietoalusta-palvelua. Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.osoitehaavi.fi.

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä käyttäjä) saa käyttää Palvelua vain näiden Palvelun käyttöehtojen (jäljempänä Käyttöehdot) mukaisesti.

2. Osapuolet ja Palvelun käyttäjäroolit

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos (jäljempänä MML) tarjoaa Palvelun käytettäväksi Tunnistautumattomalle käyttäjälle sekä Tunnistautuneelle käyttäjälle ilman erillistä käyttöoikeutta.

MML voi myöntää käyttöoikeuden Palvelua käyttävälle organisaatiolle eli käyttöoikeuden saajalle. Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen. Käyttöoikeuden saanut organisaatio hakee erikseen oikeudet Palvelun käyttöön niille käyttäjille, joilla on valtuudet käyttää Palvelua organisaation lukuun (jäljempänä Valtuutettu käyttäjä).

Tunnistautumaton käyttäjä

Tunnistautumaton käyttäjä voi Palvelussa ilmoittaa puuttuvasta osoitteesta, osoitteen virheellisestä sijainnista, nähdä lisättyjen kulkupisteiden ja sisäänkäyntien sijainnin sekä lähettää palautetta.

Tunnistautunut käyttäjä

Tunnistautunut käyttäjä voi Palvelussa tarkastella, muokata ja lisätä kulkupisteiden, sisäänkäyntien ja opastaulujen tietoja sekä lähettää palautetta.

Valtuutettu käyttäjä

Valtuutetun käyttäjän roolissa Palvelussa voi toimia vain vahvasti tunnistautuneena. Käyttäjä, jolle on myönnetty Valtuutetun käyttäjän oikeudet, voi toimia myös Tunnistautumattomana tai Tunnistautuneena käyttäjänä.

Valtuutettu käyttäjä voi toimia organisaatiolle myönnetyssä Palvelun käyttöoikeudessa määritetyillä alueilla tai kohteissa. Valtuutettu käyttäjä voi Palvelussa tarkastella, muokata ja lisätä kulkupisteiden, sisäänkäyntien ja opastaulujen tietoja sekä lähettää palautetta. Tämän lisäksi Valtuutettu käyttäjä voi vahvistaa Tunnistautuneiden käyttäjien lisäämien sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tietoja. Organisaatio valitsee itseään edustavat Valtuutetut käyttäjät. Kyseinen organisaatio vastaa Valtuutetun käyttäjän tallentamien ja vahvistamien tietojen oikeellisuudesta ja organisaation nimi tallentuu Palveluun näiden tietojen yhteyteen.

3. Palvelun sisältö jo käyttö

Palvelun sisältö

Käyttäjä saa Palvelun kautta katselumahdollisuuden tietoihin sellaisena kuin ne ovat palvelussa tietojen hakuhetkellä. Käyttäjä saa näkyviinsä myös tarkastamatonta toisten käyttäjien lisäämää tietoa sisäänkäynneistä ja kulkupisteistä. Käyttäjä käyttää Palvelun kautta saatavia ja muita tietoja omalla vastuullaan.

Palvelun saatavuus sekä mahdolliset häiriöt ja puutteet palvelussa

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä jatkuvasti, mutta tukipalveluita ja ylläpitotyötä tehdään pääsääntöisesti virka-aikaan.

MML voi ottaa Palvelun pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi, jolloin Palvelu ei ole käytettävissä kyseessä olevina aikoina. MML pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Palvelua koskevista edellä kuvatun kaltaisista käyttökatkoista käyttäjälle etukäteen www.paikkatietoalusta.fi -verkkosivuilla ja Palvelussa.

Palvelussa saattaa esiintyä sovellus-, laite- tai tietoliikennehäiriön tai muun vastaavan syyn aiheuttamia käyttökatkoksia ja toimintahäiriöitä.

Muutokset Palveluun

MML voi tehdä Palveluun muutoksia muun muassa kuormituksen vähentämiseksi, tietoturvallisuuden takaamiseksi tai muiden tarvittavien teknisten muutosten toteuttamiseksi. Mahdolliset lainsäädännön muutokset, viranomaismääräykset tai muut vastaavat seikat johtavat Palvelun muuttamiseen asianomaista muutosta vastaavaksi - ne voivat osaltaan myös johtaa Palvelun lopettamiseen.

4. Maanmittauslaitoksen vastuut ja velvollisuudet

MML noudattaa viranomaisena Palvelun tuottamisessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (681/2010) sekä muussa pakottavassa lainsäädännössä olevia tietojen ja asiakirjojen julkisuutta, salassapitoa, tietoturvaa tai hyvää tiedonhallintatapaa koskevia säännöksiä.

MML vastaa yleisesti siitä, että Palvelu täyttää edellä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimukset muun muassa palvelussa käsiteltävien tietojen tarkkuuden, saatavuuden, jatkuvuuden, eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden suhteen.

MML ei vastaa Palvelussa näytettävien toisten käyttäjien lisäämien tietojen laadusta tai niihin sisältyvistä puutteista tai virheistä eikä niistä mahdollisesti käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

MML ei vastaa sovellus-, laite- tai tietoliikennehäiriön tai muun vastaavan syyn aiheuttamista käyttökatkoista, jotka saattavat estää Palvelun käytön. MML ei vastaa Palveluun liittyvistä käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

MML ei vastaa Palvelun toimimisesta käyttäjän sovellus- tai laiteympäristössä.

MML reagoi käyttäjän ilmoittamiin tai muutoin tietoonsa tulleisiin häiriö- ja vikatapauksiin saapumisjärjestyksessä. MML pyrkii korjaamaan asianomaisen häiriön tai vian mahdollisimman pian saatuaan tiedon häiriöstä tai viasta.

5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden Käyttöehtojen, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja MML:n antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttöä aloittaessaan käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä Käyttöehtoihin sekä hyväksyvänsä Käyttöehdot itseään sitoviksi.

Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden, järjestelmien, ohjelmistojen, viestintäyhteyksien, tietoliikenneyhteyksien ja kaikkien edellä mainittujen määritysten sekä muiden vastaavien käyttäjän vastuulla olevien seikkojen toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Osoitehaavia tunnistautumisen jälkeen huolellisesti siten, että Palvelu ei voi päästä kolmannen osapuolen hallintaan tai käyttöön. Käyttäjä vastaa tunnistautumisen jälkeen tapahtuvasta palvelun käytöstä kuten omasta käytöstään.

Käyttäjä vastaa näissä Käyttöehdoissa mainittujen velvoitteiden rikkomisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti MML:lle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä voi ilmoittaa Palvelussa havaituista häiriöstä ja vioista Palvelun verkkosivuilta avautuvan yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse info@paikkatietoalusta.fi.

6. Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyviin tausta-aineistoihin kuuluvat MML:lle tai kolmannelle osapuolelle. Näillä Käyttöehdoilla tai Palvelun käytöllä ei siirretä immateriaalioikeuksia MML:lle eikä käyttäjälle.

Käyttäjällä on immateriaalioikeudet Palveluun lisäämäänsä itse tuottamaansa tietoon. Lisäämällä tietoa Palveluun käyttäjä antaa MML:lle oikeuden hyödyntää haluamallaan tavalla lisättyä tietoa tai luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saatua dataa sellaisenaan kolmannelle osapuolelle.

7. Henkilötietojen käsittely Palvelussa

Palveluun tallennettavia osoitetietoja ei yhdistetä henkilötietoon.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Käyttäjiä koskevia henkilötietoja voidaan käyttää MML:ssa viranomaisviestintään, tietojen käytön seurantaan ja valvontaan sekä teknisten virheiden selvittämiseen.

Käyttäjiä koskevat henkilötiedot ovat osaa edellä mainittuja MML:n tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjätietorekisteriä. Käyttäjätunnuskohtaista dataa ei säilytetä yli yhtätoista vuotta.

Palvelun käyttäjän on hyväksyttävä MML:n seloste henkilötietojen käsittelystä

(https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/organisaatio/tietosuojaselosteet/tietojarjestelmien-ja-toimitilojen-kayttajatiedot)

MML ei luovuta Palvelussa käsiteltäviä, käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. MML ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin osapuolten välillä. Siltä osin kuin osapuolet eivät pääse erimielisyyksistä tai tulkintaepäselvyyksistä sovintoon, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Lataa käyttöehdot PDF-muodossa >>